Minigranty

Aby ułatwić uczestnikom projektu przetestowanie nabytej wiedzy w praktyce uruchomimy minifundusz na wsparcie projektów własnych każdego z KGW. Wsparcie będzie polegało na zakupie/sfinansowaniu (bezpośrednio przez naszą Fundację) kosztów sprzętu, materiałów, czy usług niezbędnych dla realizacji danej inicjatywy. 

Realizatorami/wykonawcami będą grupy inicjatywne stworzone spośród członków KGW, my zaś będziemy jedynie wspierać ich w skutecznej realizacji (przekazując zakupiony sprzęt, niezbędne materiały, oraz służąc wsparciem animacyjnym). Warunkiem koniecznym sfinansowania przez nas niezbędnych kosztów będzie: 

  • zawiązanie grupy min. pięciu osób, członków danego KGW,
  • samodzielne napisanie wniosku (w formie uproszczonej oferty), spełniającego wymogi tzw. logiki projektowej (tj. określenie problemu, precyzyjne zdefiniowanie celu, określenie kosztów i terminu realizacji inicjatywy, oczekiwanych efektów itp.)

Planowana wysokość środków przekazanych na rzecz każdego KGW to około 1500 zł (w przypadku szczególnie wartościowych przedsięwzięć, np. angażujących wiele osób, możliwe będzie zwiększenie kwoty). W ramach projektu zrealizowanych zostanie co najmniej 40 lokalnych projektów własnych. 

KGW zachęcać będziemy do realizacji działań międzywiejskich (np. wspólna realizacja projektów własnych przez koła z sąsiednich wsi/gmin, co z pewnością przyniesie oczekiwany efekt synergii).

Minifundusz inicjatyw własnych KGW będzie jednym z ważniejszych działań realizowanych w ramach projektu. Pozwoli bowiem nie tylko na oddolne zaangażowanie członków KGW w sprawy lokalne, ale przede wszystkim da im możliwość przećwiczenia nabytej wiedzy w praktyce a przy tym nabycie pozytywnych doświadczeń w realizacji samodzielnie zainicjowanych działań na rzecz lokalnych społeczności i angażujących te społeczności. Wzmocni także potencjał organizacyjny kół i zaktywizuje ich zespół.

Skip to content